Złocieniec miasto z klimatem

Szanowni Państwo!

Znajdujecie się w Gminie Złocieniec, na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro Siecino jest wyjątkowe, korzysta z niego wiele rzadko spotykanych gatunków zwierząt. Ty tez możesz korzystać z jeziora – rekreacyjnie i turystycznie.

INFORMACJA o sportowym i rekreacyjnym korzystaniu z jeziora Siecino

 1. Na części jeziora wskazanej na mapie, ograniczonej czerwonymi punktami z flagami, dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o mocy 40 kW – w okresie od 1 lipca do 31 października, w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Na całym jeziorze dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb -   w okresie od 1 maja do 31 października.  
 3. Na jeziorze obowiązuje całkowity zakaz używania skuterów wodnych.
 4. Wodowanie statków wskazanych w pkt. 1 i 2 dozwolone jest w miejscach (slipach) do tego wyznaczonych: Wyspa Ostrów – przystań, Ośrodek Kolonijno –Wczasowy „Legnica Pałac”.
 5. Wypływanie z przystani i wpływanie statkami o napędzie mechanicznym powinno odbywać się z prędkością manewrową nie wytwarzającej nadmiernej fali.
 6. Manewrowanie statkami w basenach przystani odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem silników mechanicznych.
 7. Zabrania się cumowania statków o napędzie mechanicznym przy kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
 8. Statki z doczepianym sprzętem pływającym (koło, banan, narty itp.) podczas holowania muszą zachować bezpieczną odległość od innych statków i użytkowników akwenu, przytani, pomostów i plaż.
 9. Podczas organizacji zawodów sportowych (regaty, wyścigi), indywidualne wykorzystanie akwenu do celów sportowych i rekreacyjnych może zostać ograniczone.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pełnią: Policja, Straż Miejska, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 11. Zasady korzystanie z akwenu reguluje uchwała nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Regulacje nie ujęte w niniejszej informacji wskazane są w:
  1. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.);
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
  3. ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz.1458);
  4. ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.1471 z późn. zm);
  5. ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 r. Nr 208, poz.1240)

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skorzystaj ze strony internetowej : www.zpkwz.pl

Jeżeli zauważysz niebezpieczeństwo lub nieprzestrzeganie powyższych zasad skontaktuj się z:

Policja 112,997; Straż Miejska 94 36 71 272; WOPR 506-112-192; Zespół Parków Krajobrazowych 91 48 17 120

Uchwała Nr XXXVII/499/14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego


Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, poz. 645, oraz z 2014 r., poz. 379), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Drawski Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem, obejmuje obszar o powierzchni 38360,17 ha, położony w gminach: Barwice (2132,87 ha), Borne Sulinowo (1506,79 ha) w powiecie szczecineckim, Połczyn Zdrój (9050,13 ha) w powiecie świdwińskim, Czaplinek (14584,88 ha), Ostrowice (5099,39 ha), Złocieniec (5986,11 ha) w powiecie drawskim w województwie zachodniopomorskim.
 2. Otulina Parku obejmuje obszar o powierzchni 23560,41 ha, położony w gminach: Barwice (3176,98 ha), Borne Sulinowo (4921,42 ha) w powiecie szczecineckim, Połczyn Zdrój (4116,43 ha) w powiecie świdwińskim, Czaplinek (5207,35 ha), Ostrowice (3026,66 ha), Złocieniec (3111,57 ha) w powiecie drawskim w województwie zachodniopomorskim.
 3. Słowny opis przebiegu granicy Parku oraz opis w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy Parku i jego otuliny przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
 4. Przebieg granicy Parku i jego otuliny przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Szczególnymi celami ochrony Parku są:

 1. ochrona wartości przyrodniczych, w tym:
  1. torfowisk,
  2. zasobów wodnych, w szczególności jezior lobeliowych,
  3. zróżnicowania limnologicznego jezior,
  4. żyznej buczyny pomorskiej w pasie moren czołowych buczyny pomorskiej oraz kwaśnej buczyny,
  5. obszarów o dużej naturalnej różnorodności faunistycznej i florystycznej, charakterystycznych dla poszczególnych środowisk naturalnych i półnaturalnych parku;
 2. ochrona wartości geologicznych, w tym:
  1. zróżnicowania geomorfologicznego terenu i charakterystycznych krajobrazów,
  2. stanowisk i tras geologicznych,
  3. stromych stoków, licznych dolin i wcięć erozyjnych z dużą liczbą nisz źródliskowych;
 3. ochrona wartości historycznych i kulturowych, w tym:
  1. dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru pogranicza polsko-pomorsko-brandenburskiego jako świadectwa wielonarodowych nawarstwień kulturowych i historycznych,
  2. utrzymanie i wyeksponowanie zachowanych zasobów krajobrazu kulturowego i jego struktury;
 4. ochrona walorów krajobrazowych, w tym:
  1. punktów i szlaków widokowych,
  2. pojeziernych krajobrazów z otwarciami widokowymi na jeziora wraz z ich zróżnicowanymi brzegami i wyspami,
  3. okazałych drzew, układów zieleni komponowanej: alei, szpalerów przydrożnych, założeń parkowych i cmentarnych,
  4. zachowanie charakterystycznej fizjonomii krajobrazu Pojezierza Drawskiego oraz krajobrazu Wysoczyzny Połczyńskiej.

 § 3.

Zadaniem otuliny jest ochrona Parku przed zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka, mającymi negatywny wpływ na cele ochrony Parku.

 § 4.

 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy:
  1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, poz. 1238, oraz z 2014 r., poz. 587);
  2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
  3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
  4. pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
  5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
  8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
  9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
  10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
  11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
  12. organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
  13. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
 2. W odniesieniu do zakazów, o których mowa w ust. 1, obowiązują odstępstwa wskazane w art. 17 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842).
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w części Parku będącej gruntami rolnymi nie dotyczy:
  1. samosiewów drzew i krzewów do wieku 20 lat, nie stanowiących siedlisk przyrodniczych
  2. w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia  2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z 2-12 r., poz. 2012, z 2013 r., poz. 1302);
  3. drzew i krzewów stanowiących źródło gradacji szkodliwych owadów;
  4. miejsc wyznaczonych do prowadzenia czynnej ochrony przyrody.
 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy kompleksów zwartej zabudowy wskazanych w planie ochrony Parku lub planach ochrony innych form ochrony przyrody pokrywających się z obszarem Parku lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 5. Dla obszaru jeziora Drawsko i jeziora Siecino w części wskazanej w załączniku nr 3a zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy używania statków o napędzie mechanicznym używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o mocy do 40 kW - w okresie od 1 lipca do 31 października, w godzinach od 10:00 do 18:00.
 6. Dla obszaru jeziora Drawsko w części wskazanej w załączniku nr 3b, zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy używania statków o napędzie mechanicznym wykonujących regularny przewóz osób według określonego rozkładu i zarejestrowanych na przewóz ponad 8 osób zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym, wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458) poruszających się z prędkością nieprzekraczającą 15 km/h – w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach od 10:00 do 18:00.
 7. Dla obszaru jeziora Drawsko i jeziora Siecino zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy statków o napędzie mechanicznym do 5kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art.20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r, nr 189, poz. 1471, z 2010, Nr 200, poz. 1322, Nr 182, poz. 1228, z 2013 r., poz. 628, poz. 1158) i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października.
 8. Dla całego obszaru Parku zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 nie dotyczy:
  1. pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Służby Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
  2. podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego zapewniających  bezpieczeństwo na zlecenie zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym w trakcie wykonywania przez nie zadań statutowych.

 § 5.

Traci moc Rozporządzenie Nr 15/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1378).

 § 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.                                                 

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Teresa  Kalina

Dokumenty do pobrania:

 1. Słowny opis przebiegu granicy Drawskiego Parku Krajobrazowego
 2. Określenie części Drawskiego Parku Krajobrazowego: obszaru jeziora Drawsko, na którym obowiązuje wskazane w § 4 ust. 6 uchwały odstępstwo od zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego
 3. Określenie części Drawskiego Parku Krajobrazowego: obszaru jeziora Drawsko i jeziora Siecino, na którym obowiązuje wskazane w § 4 ust. 5 uchwały odstępstwo od zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego
 4. Mapa przebiegu granicy Drawskiego parku Krajobrazowego i jego otuliny
 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia