Złocieniec miasto z klimatem

Lp.

Tematy sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 

Termin sesji:

1.

Informacja na temat rynku pracy w gminie Złocieniec.

 

luty 2021 r.

2.

1. Ocena merytoryczna i finansowa zadań:

 1. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020;
 2. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020.

2. Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:

 1. sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego;
 2. informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy      Złocieniec.

marzec 2021 r.

3.

Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2020 r.

kwiecień 2021 r.

4.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.

 maj  2021 r.

5.

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem. Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Złocieńca wotum zaufania.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2020 i absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2020.

czerwiec 2021 r.

6.

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2021 r.

wrzesień 2021 r.

7.

Diagnoza potrzeb mieszkaniowych w gminie Złocieniec.

Sprawozdanie z pracy komisji mieszkaniowej za 2020 rok.

październik 2021 r.

8.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2022.

listopad 2021 r.

9.

 1. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2022 rok.
 2. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej w  Złocieńcu i Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz przedłożenie Radzie rocznych planów pracy komisji stałych Rady na 2022 r.

grudzień 2021 r.

 

Lp.

Tematy sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 

Termin sesji:

1.

Informacja na temat rynku pracy w gminie Złocieniec.

 

luty 2021 r.

2.

1. Ocena merytoryczna i finansowa zadań:

 1. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020;
 2. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020.

2. Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:

 1. sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego;
 2. informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy      Złocieniec.

marzec 2021 r.

3.

Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2020 r.

kwiecień 2021 r.

4.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.

 maj  2021 r.

5.

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem. Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Złocieńca wotum zaufania.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2020 i absolutorium dla Burmistrza Złocieńca z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2020.

czerwiec 2021 r.

6.

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2021 r.

wrzesień 2021 r.

7.

Diagnoza potrzeb mieszkaniowych w gminie Złocieniec.

Sprawozdanie z pracy komisji mieszkaniowej za 2020 rok.

październik 2021 r.

8.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2022.

listopad 2021 r.

9.

 1. Uchwalenie budżetu gminy Złocieniec na 2022 rok.
 2. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej w  Złocieńcu i Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz przedłożenie Radzie rocznych planów pracy komisji stałych Rady na 2022 r.

grudzień 2021 r.

 

 

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia