Złocieniec miasto z klimatem

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych działa na podstawie Ustawy z 1989r. o samorządzie  zawodowym niektórych podmiotów  gospodarczych oraz Statutu który został przyjęty dnia 8 grudnia 1989r. oraz ostatecznie zaktualizowany i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, który dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu - o numerze KRS 0000178848,  aktualizacja  na dzień 03.07.2013 r.  REGON – 330974301 NIP – 253-00-45-187.

  Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych posiada osobowość prawną i utworzone zostało na czas nieoznaczony.

Siedziba i adres: Miejscowość ZŁOCIENIEC, gmina  ZŁOCIENIEC, powiat DRAWSKI,  Województwo – ZACHODNIOPOMORSKIE, kraj POLSKA

 Adres: 78-520  ZŁOCIENIEC ul. Armii Polskiej 4

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR – Starosta Drawski

Organem uprawnionym do reprezentowania Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych jest Zarząd,  a w jego imieniu  dwóch członków Zarządu działających łącznie, upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków, są to:

 1. PREZES - EDWARD KOT zam. 78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 2/3   kontakt 661690754
 2. WICEPREZES - JERZY BOGALECKI zam. 78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 5/14  kontakt 606393996

w skład Zarządu wchodzą:

 • Sekretarz – Urszula Ptak,
 • Skarbnik – Grażyna Kozak,
 • Członek – Marcin Kot

Organami Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych są:

 •  Walne Zgromadzenie 
 •  Zarząd Zrzeszenia
 • Komisja Rewizyjna

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych powołane zostało by reprezentować przedsiębiorców wobec instytucji samorządowych i rządowych.      

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą z terenu miasta i gminy Złocieniec, jak również z okolicznych gmin.         

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu jako cele działania wytyczyło następujące zadania:

 1. Inicjowanie działań promujących lokalnych przedsiębiorców.
 2. Aktywny udział w życiu regionalnym poprzez włączenie się w prace lokalnego samorządu.
 3. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej, oraz aktywny udział w życiu regionalnym przez włączenie się w prace lokalnego samorządu.
 4. Nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami o tym samym charakterze działania poza granicami kraju.
 5. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i władzy.
 6. Udzielenia pomocy zrzeszonym przedmiotom i wszystkim członkom Zrzeszenia, w różnych sprawach, celem wsparcia i reprezentowania ich na zewnątrz.
 7. Utrwalanie więzi środowiskowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
 8. Prowadzenie spotkań integracyjnych, organizowanie działalności rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.
 9. Występowanie z wnioskami o doradztwie w zakresie szkoleń oraz pozyskiwania środków.
 10. Udział członków Zrzeszenia w różnych Komisjach na szczeblu Gminy, Powiatu, Województwa.

Główne zadanie w Zrzeszeniu Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu zrodziło się w roku 1999 to projekt  by zorganizować imprezę pod nazwą TARGI WYSTAWIENNICZE -  pomysł uzyskał aprobatę i  na terenie Złocieńca  w miesiącu sierpniu organizowane  były Targi Wystawiennicze,  była to impreza cykliczna adresowana  do właścicieli rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw
z  regionu, kraju i zagranicy.

Złocienieckie Targi były formą Targów wielobranżowych, swoje stoiska prezentowały różne firmy między innymi: usługowe, handlowe, ekologiczne, stolarskie, samochodowe, sanitarne, turystyczne, spożywcze, prezentowały się artyści i wystawcy rękodzieła artystycznego oraz twórcy ludowi.       

Od pierwszej edycji / rok 1999r/ jako organizatorzy wypromowaliśmy symbol „Zajączka Złocieniaszka”, który umieszczany był na wszystkich gadżetach, dyplomach, zaproszeniach, folderze, medalach targowych które były wręczane dla wystawców i wyróżnionych firm, to wielka promocja naszego miasta, materiały były rozsyłane do wielu firm i urzędów poza  nasz region i województwo.      

Jednym zdaniem można powiedzieć,  TARGI  to promocja naszej gminy i regionu.

Jednym z zadań które postawiło sobie Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych i które zostało  zrealizowane to: w roku 2000 na wniosek  Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych które było pomysłodawcą  powstało  biuro, którego zadaniem miało być  pomaganie wszystkim podmiotom gospodarczym z terenu miasta i powiatu w pozyskiwaniu środków pomocowych i ofert. Stowarzyszenie takie  zostało utworzone z siedzibą w Złocieńcu i działa pod nazwa   

Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno – Gospodarczych Powiatu Drawskiego, które poszerzyło zakres swojego działania.

Z inicjatywy Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych powstał program „Złocieniec – bezpieczna Gmina”,  przy Urzędzie Miasta w roku 2001 powołano  „Stowarzyszenie Złocieniec- Bezpieczna Gmina”, które opracowało program pod nazwą „System monitoringu wizyjnego dla miasta Złocieniec”, program realizowany był  etapami – zamontowano centrum obserwacyjne  monitoringu, które mieści się w Komisariacie Policji w Złocieńcu, oraz zamontowano kamery
w różnych częściach miasta. Działanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa życia w naszym mieście, ładu i porządku publicznego na terenie miasta, by było bezpieczniej bez narkotyków, napadów, bójek i włamań do sklepów.

Zarząd Zrzeszenia na bieżąco współpracuje z samorządem co roku przedkłada swoje  wnioski i sugestie do budżetu  gminy między innymi od roku 2005 i co roku,  jednym z punktów jest promocja lokalnego produktu „Zajączka Złocieniaszka ”  - propozycja członków Zarządu Z.P.G. by taka rzeźba powstała na terenie targowym „między mostami” oraz dążenie Gminy do utworzenia strefy inwestycyjnej /podstrefy inwestycyjnej/, by inwestor z zewnątrz wiedział, co Gmina ma do zaoferowania, jakie są preferencje, jaka jest polityka podatkowa gminy .

Bardzo ważne - Zarząd Zrzeszenia uważa że musimy jako miasto posiadać swój produkt lokalny, który winien być mocno rozreklamowany poprzez imprezę i na różnych spotkaniach z mediami – prasa, radio telewizja.

Zarząd Zrzeszenia w ramach współpracy z innymi organizacjami dla promowania miasta i gminy, nawiązał współpracę z Polskim Związkiem Filatelistycznym i dla upamiętnienia 55 lecie koła miejskiego i wydał okolicznościowy stempel i kartki pocztowe, które zostały rozesłane do członków związku w całym województwie  i poza, oraz były rozdawane podczas różnych imprez.       

W ramach porozumienia i rozmów  między  telewizją „ Gawex ” w Szczecinku, a Zarządem Zrzeszenia został zainstalowany w miesiącu sierpniu 2009 na ul. Rynek przed Ratuszem Miejskim bezprzewodowy Internet.

Z inicjatywy Zarządu  przez 10 lat była prowadzona usługa bezpłatnej diagnostyki pojazdów samochodowych prowadzonych przez ZORD Koszalin, z  której skorzystało wielu kierowców, przeprowadzono również konkurs dla dorosłych, dzieci i młodzieży o tematyce  „Bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszego i rowerzysty”, były nagrody i upominki. Przeprowadzone były bezpłatne badania ciśnienia tętniczego i poziomu cukru, z którego skorzystało wielu mieszkańców.

Członkowie Zrzeszenia uczestniczą w wielu komisjach w gminie, starostwie i województwie.    

Praca członków Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych zauważona została i nagrodzona.

Rok 2003 -  podczas Gali Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu / 21-22.XI.2003/ ZPG otrzymało :

Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nawą „Animator Lokalnej Przedsiębiorczości 2003”.

Rok 2004 - I miejsce i Statuetkę w kategorii Stowarzyszeń w konkursie Gospodarczym Powiatu Drawskiego - wyróżnienie wręczono podczas Gali Gospodarczej Powiatu Drawskiego – maj 2004.

Rok 2005  – Puchary Posła do Parlamentu Europejskiego  za organizacje Targów / sierpień /.

Rok 2006 – Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego za wkład w rozwój Targów / sierpień/

Rok 2006 - Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych uczestniczyło w licytacji podczas 14 Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytowało album „Skarby Rzeczpospolitej z dziejów kolekcjonerstwa sztuki w Polsce od XIII do końca XVIII wieku”. Album decyzją Zarządu został przekazany podczas VIII edycji Zachodniopomorskich Targów Wystawienniczych / 5.08.2006r/ do użytku  wszystkich mieszkańców Złocieńca dla  Biblioteki Miejskiej w Złocieńcu.

Rok 2007 – Puchar Posła R.P. Stanisława Wziątek za wkład w rozwój Targów / sierpień/.

Rok 2008 - Uchwałą XXXI/204/2008 z dnia 27.11.2008 Rada Miejska w Złocieńcu nadała dla Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec”

Celem działania Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych jest:

 • utrwalenie więzi środowiskowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu,
 • prowadzeniu na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, społecznej
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i władzy    

Z inicjatywy Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych prowadzone były szkolenia, dla wszystkich podmiotów gospodarczych z terenu miasta i gminy między innymi:

 • Zmiana w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
 • Podatek od towaru i usług.
 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska ustawowy obowiązek każdego przedsiębiorcy- czy jest czego się bać.
 • Jak pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych nie posiada etatowych pracowników, wszyscy pracują społecznie -  w ramach  dobrej współpracy ZPG współuczestniczy w propagowaniu różnych szkoleń m.in.:

 • ochrony środowiska,  - gospodarki odpadami poprodukcyjnymi,
 • możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
 • ubieganie się o pożyczki udzielane z funduszy unijnych przez  Fundusz Pożyczkowy Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczość w Koszalinie,  - podatki dla małych i średnich przedsiębiorstw, jakie zmiany w danym roku podatkowym, w tym zagadnieniu współpracujemy z  Urzędem Miasta i Starostwem Powiatu Drawskiego.            

Zarząd Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych organizując wszelkie imprezy, jak również w ramach wszelkiej współpracy, porozumień czy rozmów z przedsiębiorcami, usługodawcami kieruje się promocją miasta i gminy, chciałoby aby Złocieniec stał się prężnym ośrodkiem gospodarczym i turystycznym, by powstawały nowe  miejsca pracy, by inwestorzy pozyskiwali wartościowych pracowników, a kandydaci znaleźli interesujące miejsca pracy.

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych to zwykli ludzie, którzy maja jak każdy problemy, lecz nie zamykają się w swoich zakładach, to ludzie którzy chcieliby coś zrobić dla swojego środowiska, pokazać, zainicjować.

Zarząd Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych zaprasza wszystkich przedsiębiorców, usługodawców, handlowców i wszystkich którzy chcieli by przyczynić się do poprawy warunków poprawy swojej działalności gospodarczej do uczestnictwa w Zrzeszeniu lub współpracy.

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia